Deklaracja dostępności
Szkoła Podstawowa w Babinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://spbabin.edu.pl/

• Data publikacji strony internetowej: 2015-05-25
• Data ostatniej aktualizacji strony: 2021-03-01

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niezgodności:
• Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
• Zdjęcia, elementy nietekstowe np. obrazki ozdobne nie posiadają opisu alternatywnego.
• Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
• Niektóre informacje na stronie Szkoły przedstawiono jedynie w formie graficznej.
• Elementy tekstowe na stronie nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
• Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
• Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego.
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne w zakładce KONTAKT na stronie Szkoły.
Wyłączenia:
• Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed
23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Szkoła Podstawowa w Babinie dołoży wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie pliki umieszczone na stronie Szkoły były w pełni dostępne cyfrowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Jeśli potrzebujesz informacji w innej formie niż ta dostępna na stronie - skontaktuj się z nami. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można przesłać na adres e-mailowy Szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres: Szkoła Podstawowa w Babinie, Babin 147, 24-200 Bełżyce.
W zgłoszeniu należy podać:
• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
• informacje, jaki sposób przekazania danych jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Kontaktować można się dzwoniąc również na numer telefonu Szkoły:
81 517-23-68.

Osoba odpowiedzialna - Dyrektor Szkoły Podstawowej

Opis sposobu rozpatrywania wniosków i skarg
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Babinie mieści się w jednym dwukondygnacyjnym budynku. Prowadzą do niego cztery wejścia.
Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku.
Drugim wejściem wchodzą tylko pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Kolejne dwa wejścia prowadzą na boisko szkolne i ogród szkolny, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
(z wyjątkiem pomieszczeń technicznych). Pomieszczenia na parterze są wolne od barier poziomych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.
Szkoła nie posiada windy, co uniemożliwia osobom na wózkach dostanie się na piętro budynku.
Na parterze budynku, tuż przed klatką schodową, umieszczony jest plan budynku wraz z planem ewakuacji i rozmieszczeniem sprzętu ppoż. Budynek posiada oznaczenia z informacją o kierunkach i drogach ewakuacji. W szkole wprowadzono procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników.
Brak jest oznaczeń kontrastowych oraz umożliwiających czytanie przez dotyk, niewygłaszane są również komunikaty głosowe. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu szkolnym w pobliżu wejścia głównego do Szkoły, jest ono specjalnie oznakowane.
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ psem asystującym.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W szkole nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym.